Biuro rachunkowe profito
Zaufaj nam

Profito na rynku biur rachunkowych istnieje od 2005 roku

13309504_s

Zmiany dotyczące limitu płatności gotówkowych

1 stycznia 2017 r. wejdą w życie is13309504_stotne zmiany dotyczące limitu płatności gotówkowych w transakcjach gdzie sprzedawcą jest przedsiębiorca. W wyniku tej nowelizacji dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością  gospodarczą  musi następować  za  pośrednictwem  rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy jednorazowa  wartość  transakcji,  bez  względu  na  liczbę
wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł. Transakcje  w  walutach  obcych  przelicza  się  na  złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy  Bank  Polski  z  ostatniego  dnia  roboczego  poprzedzającego  dzień dokonania transakcji. Obecny limit to 15.000 euro.

Wprowadzone zostaną również przepisy sankcyjne. Transakcje, w związku z którymi nabywca będący przedsiębiorcą dokona płatności bez zachowania ww. limitu, będą podlegały wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów u tego nabywcy. Wyłączenie to będzie dokonywane w tej części, w jakiej płatność nastapiła bez zachowania limitu 15.000 zł.

Nowe przepisy mają  zastosowanie  do  transakcji zawartych od 1 stycznia 2017 r.

Zmiany zostają wprowadzone na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U z 2016 poz. 780).