Biuro rachunkowe profito
Zaufaj nam

Profito na rynku biur rachunkowych istnieje od 2005 roku

Podatek

Opodatkowanie zysków komplementariusza w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej

Opodatkowanie zysków komplementariusza w spółce komandytowej

OpoatkowanieZgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. Zatem spółka komandytowa będzie wobec komplementariusza transparentna podatkowo.

Powyższe zasady stosowane są odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Przychody i koszty uzyskania przychodów ustala się proporcjonalnie w stosunku do posiadanych udziałów w zyskach. Przychody i koszty spółki komandytowej określa się na podstawie prowadzonych przez nią ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z powyższym komplementariusz będący podatnikiem CIT dolicza do swoich przychodów i kosztów, przychody i koszty spółki komandytowej w rozliczeniu podatkowym. Dokonuje się tego za każdy okres rozliczeniowy (miesięczny lub kwartalny) spółki – komplementariusza. Ponieważ przychody komplementariusza z tytułu zysków w spółce komandytowej opodatkowuje się na zasadach ogólnych, spółka komandytowa nie jest płatnikiem tego podatku.

Opodatkowanie zysków komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej

U komplementariusza przychód z tytułu udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej stanowi przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, opodatkowany zryczałtowanym podatkiem według stawki 19%. Zobowiązanie podatkowe powstaje w momencie faktycznego uzyskania przychodu przez komplementariusza, tj. faktycznej wypłaty komplementariuszowi udziału w zysku lub zaliczki na ten udział przez SKA.

Komplementariusz ma prawo do odliczenia od podatku naliczonego od wypłat z zysku kwoty podatku zapłaconego przez spółkę komandytowo – akcyjną od własnych dochodów w części, w jakiej zapłacony przez spółkę podatek ekonomicznie obniży wypłacony mu zysk spółki.

Zatem komplementariusz wyliczy swój udział w zysku od spółki, następnie na tej podstawie skalkuluje podatek dochodowy, który pomniejszy o kwotę podatku wyliczonego poprzez pomnożenie swojego udziału w zysku przez podatek zapłacony przez spółkę komandytowo – akcyjną.

Fakt, że SKA jest opodatkowana CIT sprawia, że udział w zysku takiej spółki przypadający wspólnikom jest mniejszy o zapłacony przez nią podatek. Warto zauważyć, że jednak tylko komplementariusz uzyskał prawo do obniżenia płaconego przez siebie podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych o określoną kwotę obliczoną z uwzględnieniem wysokości jego udziału w zysku oraz wysokości podatku zapłaconego przez spółkę. Zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach SKA wspólnik ten będzie miał prawo pomniejszyć o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. Kwota pomniejszenia nie może jednak przekroczyć kwoty podatku, który komplementariusz musi zapłacić w związku z udziałem w zysku SKA. Odliczenie to przysługuje także w przypadku, gdy przychód za dany rok podatkowy zostanie uzyskany przez komplementariusza w innym roku niż rok następujący po danym roku podatkowym, jednak nie dłużej niż przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego następującego po roku, w którym zysk został osiągnięty.

W sytuacji, kiedy ten sam komplementariusz występuje w kilku SKA, przysługuje mu pomniejszenie w odniesieniu do podatku od przychodów uzyskiwanych odrębnie z każdej z tych spółek. Ponadto, prawo do pomniejszenia podatku komplementariusza przysługuje mu w przypadku likwidacji SKA albo jego wystąpienia z takiej spółki.

Jednocześnie wyłączono ze zwolnienia dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z zysków osób prawnych dochody uzyskiwane przez komplementariusza, które podlegają pod wyżej opisaną regulację.

Zgodnie z art. 26 updop, płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest SKA dokonująca wypłat. Dotyczy to zarówno zysków komplementariusza, jak i akcjonariusza. Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników zagranicznych opodatkowanych z RP na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych

Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informację o wysokości pobranego podatku, sporządzone według ustalonego wzoru, w terminie przekazania kwoty pobranego podatku.

Natomiast w przypadku podatników nie mających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, płatnicy przesyłają tym podatnikom oraz urzędowi skarbowemu o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, sporządzone według ustalonego wzoru, w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat. Na pisemny wniosek takiego podatnika, płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania tej informacji podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Ponadto informację tę sporządzają i przekazują również podmioty, które dokonują wypłat z zysku, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku.