Biuro rachunkowe profito
Zaufaj nam

Profito na rynku biur rachunkowych istnieje od 2005 roku

Pełna księgowość

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych. Pełną księgowość są zobowiązane prowadzić: spółki handlowe i niektóre osobowe oraz osoby fizyczne, spółki cywilnych osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się na powstawie dowodów księgowych, ujmując zdarzenia w porządku chronologicznym i systematycznym. Na koniec roku obrotowego dokonuje się wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, a także sporządza się sprawozdanie finansowe. Księgi rachunkowe są rozwiązaniem kosztownym i pracochłonnym, ale dzięki możliwości dostosowania planu kont do potrzeb firmy dają możliwość bardzo szerokiej kontroli sytuacji finansowej firmy.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy – jeśli nie są prowadzone księgi rachunkowe. Prowadzenie PKPiR wymaga orientacji w przepisach podatkowych i systematyczności dokonywania zapisów, jednak pozwala odliczać koszty faktycznie poniesione i daje możliwość uzyskania korzyści podatkowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Prowadzimy wszystkie potrzebne ewidencje przy stosowaniu tej formy opodatkowania. W ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych za podstawę przyjmuje się przychód bez uwzględnienia kosztów jego uzyskania. Z ryczałtu mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółek cywilnych. Istnieje szereg warunków korzystania z ryczałtu, m.in. przychody z działalności za poprzedni rok obrotowy nie mogą przekroczyć równowartości 150.000 euro. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych pozwala na osiągnięcie korzyści podatkowych przy niskich kosztach i dużych zyskach.

Karta podatkowa

Świadczymy usługi w zakresie rozliczania przedsiębiorców w formie karty podatkowej. Jest to zryczałtowana forma opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, gdzie wysokość podatku ustala się według stawek miesięcznych zawartych w tabelach zamieszczonych w ustawie. Decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej wydaje naczelnik urzędu skarbowego odrębnie na każdy rok podatkowy. Karta podatkowa jest formą ewidencyjnie bardzo prostą i dość korzystną podatkowo, jednak ma ograniczone zastosowanie i może być stosowana tylko przy prowadzeniu działalności gospodarczej o niewielkich rozmiarach. Prowadzimy wszystkie potrzebne ewidencje do stosowania tej formy opodatkowania.

Kadry i płace

Prowadzimy kompleksowe usługi w zakresie rozliczania płac, prowadzenia akt pracowniczych, rozliczeń pracowników z ZUS i urzędem skarbowym. Sporządzamy umowy, doradzamy w zakresie rozwiązywania spraw pracowniczych oraz nawiązywaniu i rozliczaniu umów zlecenie i o dzieło.

Ksiegowość stowarzyszeń, placówek oświatowych

Zajmujemy się prowadzeniem rozliczeń stowarzyszeń, fundacji, szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przed podmioty prywatne.

Sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczeń rocznych, ZUS, GUS i innych

Sporządzamy deklaracje podatkowe i inne na podstawie dostarczonych dokumentów źródłowych. Oferta jest skierowana zarówno do spółek, przedsiębiorców jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wyprowadzanie zaległości, korekty deklaracji

Na podstawie dostarczonych dokumentów źródłowych dokonujemy korekt rozliczeń podatkowych oraz ZUS wraz z prawidłowym sporządzeniem odpowiedmich pism i wyjaśnień.

Zwrot VAT za materiały budowlane

Wypełniamy formularze zwrotu VAT za materiału budowlane. Osobom, które nabyły towary w związku z remontem, budową, rozbudową lub nadbudową własnego budynku mieszkalnego przysługuje prawo zwrotu części podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów. Odliczenia VAT można dokonywać w ramach pięcioletnich limitów.

Sporządzanie pism i wniosków, w tym o interpretację indywidualną

W ramach zlecenia sporządzamy pisma i wnioski do różnych instytucji. Oferta obejmuje także wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego (ORD-IN).