Biuro rachunkowe profito
450x301
Read More

Aktualizacja wpisu w CEIDG o numer PESEL do 19 maja 2018 r.

Dnia 19 maja 2018 r. upływa termin, w którym zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1893), przedsiębiorca powinien uzupełnić wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o  numer PESEL. Obowiązek ten dotyczy […]

13309504_s
Read More

Zmiany dotyczące limitu płatności gotówkowych

1 stycznia 2017 r. wejdą w życie istotne zmiany dotyczące limitu płatności gotówkowych w transakcjach gdzie sprzedawcą jest przedsiębiorca. W wyniku tej nowelizacji dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością  gospodarczą  musi następować  za  pośrednictwem  rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy jednorazowa  wartość  transakcji,  bez  względu  na  liczbę wynikających z niej płatności, przekracza […]

20903876_s
Read More

Wystąpienie wspólnika za spółki jawnej

Informacje wstępne Kodeks spółek handlowych (ksh) definiuje spółkę jawną jako spółkę osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Spółka jawna nie ma osobowości prawnej, jednak ma zdolność procesową – może nabywać prawa, posiadać majątek, pozywać w sądzie i być pozywana. Art. 58 ksh przewiduje sześć zasadniczych przesłanek rozwiązania spółki […]

8876319_s
Read More

Zmiany w zakresie obowiązków sprawozdawczych spółek w KRS

Od dnia 15 stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, obok danych uprzednio zamieszczanych w KRS, w rejestrze przedsiębiorców zamieszcza się także wzmiankę o braku obowiązku sporządzeniu sprawozdania finansowego oraz informację o dniu kończącym rok obrotowy. Dla nowych  podmiotów podlegających wpisowi do KRS informacja o dniu kończącym rok […]

Ulgi podatkowe
Read More

Ulga na złe długi w podatku VAT – z punktu widzenia wierzyciela i dłużnika

Warunki zastosowania ulgi z punktu widzenia wierzyciela Art. 89A ustawy daje podatnikowi-wierzycielowi prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności lub części wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta […]

Podatek
Read More

Opodatkowanie zysków komplementariusza w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej

Opodatkowanie zysków komplementariusza w spółce komandytowej Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. Zatem spółka komandytowa […]

slider_02
Read More

Jak założyć firmę

Nie. Przepisy ustawy o sus określają katalog tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń w ZUS. Wśród nich odrębny tytuł do ubezpieczeń przewidziany został dla osoby współpracującej przy prowadzeniu pozarolniczej działalności. W myśl art. 8 ust. 11 ustawy o sus za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, […]

Zaufanie i dyskrecja
Read More

Jakiś tam tytuł

Każde z małżonków prowadzi własną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Z tego tytułu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Żona w zakresie prowadzonej działalności świadczy usługi księgowo-biurowe. W związku z tym małżonkowie zawarli umowę zlecenia, na podstawie której żona wykonuje na rzecz męża takie usługi. Czy w tej sytuacji mąż […]